Врз основа на член 385 став 1 и став 2 и член 387 став 1 и став 3 од Законот за трговските друштва како и член 62 и 63 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, а постапувајќи согласно Одлуката од Собрание на акционери бр.0201-75 од 21.08.2018 година донесена на презакажаното редовно годишно Собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје од 20.08.2018 година, Одборот на директори на Акционерското друштво објавува :


ЈАВЕН ПОВИК


За одржување на седница на Собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје
 

Собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, ќе се одржи на ден 21.11.2018 година (среда), со почеток во 13,00 часот во хотел КОНТИНЕНТАЛ, сала: Континентал Клуб, Скопје на Бул. Александар Македонски бб - Скопје со следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Одредување на записничар - Нотар

4. Избор на тричлена верификациона комисија и бројач на гласови
5. Извештај на верификационата комисија

 

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото во деловната 2017 година и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за деловната 2017 година.
          
- Годишен извештај за работата на Друштвото во деловната 2017 година
           - Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за деловната 2017 година и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2017 година.
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за деловната 2017 година.
           - Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2017 година
3. Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за деловната 2017 година.
           - Ревидирани финансиски извештаи за 2017 година со Мислење од овластениот ревизорот.
           - Предлог - Одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2017 година
4. Донесување на одлука за распределба на добивката за 2017 година.
           - Предлог - Одлука за распределба на добивката за 2017 година.
5. Донесување на одлука за распределба на резерви над законски утврдениот износ како дивиденда на акционерите
               - Предлог - Одлука за распределба на резерви над законски утврдениот износ како дивиденда на акционерите.

6. Донесување на Одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар.

              
- Предлог - Одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар.
7. Донесување на одлука за намалување на основната главнина на Друштвото.
               - Предлог-Одлука за намалување на основната главнина на Друштвото.


Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, должен е да го пријави своето учество , најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно за што е должен да го извести акционерското друштво по писмен пат веднаш или најдоцна 2(два) дена пред одржување на седницата за да може благовремено и точно да се евидентира од страна на органот на управување

Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното. Податоци за начинот на овастување и испраќање на известувањата за полномошната и објаснување за начинот на гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на акционерското друштво www.radekoncar-ad.com.mk.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на друштвото и Законот за трговските друштва.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат согласно Законот за трговските друштва да достават предлози за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието и/или да предложат одлуки за усвојување во рок од 8(осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седницата на собранието.

Подетални информации за постапката за предлагање точки на дневен ред, поставување прашања односно предлагање одлуки може да се најдат на официјалната интернет страница на акционерското друштво www.radekoncar-ad.com.mk.

Напомена согласно чл. 443 став 4 од ЗТД:

По однос на предложената Одлука за намалување на основната главнина на Друштвото, намалувањето на основната главнина ќе се изврши со намалување на номиналниот износ на акцијата и се врши со цел на акционерите да им се врати намалената основна главнина согласно чл. 443 став 3 од ЗТД, при што за донесување на оваа Одлука е потребно мнозинство од 2/3 од акциите со право на глас преставени на собранието

Материјалите за собранието , од денот на објавување на овој повик, ќе им бидат достапни на акционерите на интернет страницата на друштвото www.radekoncar-ad.com.mk, како и во Архивата лоцирана во кругот на друштвото секој работен ден од 10,00 до 13,00 часот

  ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Здравко Стојков, Претседател