Rade Koncar

И З В Е С Т У В А Њ Е

до акционерите на АД Раде Кончар - Апаратна техника - Скопје

АД Раде Кончар-Апаратна техника - Скопје ги известува сите акционери дека, согласно Одлуката на Собранието на акционери за износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар бр. 0201-140 од 21.11.2018 година, ќе отпочне со исплата на дивиденда на акционерите од ден 06.12.2018 година.

Сите акционери кои не доставиле уредна трансакциска сметка, да ја достават во фотокопија заедно со лична карта за физички лица или тековна состојба за правни лица на адресата на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, бул."3-та Македонска бригада" бб или електронски на официалниот е-маил: rk@radekoncar-ad.com.mk

АД РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА