Објава од Одборот на директори

1. Објава број 1

2. Објава број 2