Предлози од акционери за членови на Oдборот на директори

1. Предлог број 1

2. Предлог број 2

3. Предлог број 3

4. Предлог број 4

5. Предлог број 5